Opis sposobu przygotowania oferty - FOBOS.ORG.PL

Idź do spisu treści

Menu główne:

Opis sposobu przygotowania oferty

Przetarg

1. Oferta winna być przygotowana w formie papierowej,
2. Oferta dla jej ważności winna być podpisana przez Oferenta według zasad reprezentacji, lub przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli
.

Oferenta.
Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty (odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo do reprezentowania potwierdzone notarialnie).

3. Oferta winna zawierać minimum:

- Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta,
- Datę sporządzenia oferty,
- Cenę całkowitą netto i brutto,
- Termin realizacji zamówienia,
- Termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni,
- Warunki i terminy płatności,
- Warunki i terminy gwarancji.

4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. W prowadzonym postępowaniu ofertowym Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
6. Wszystkie strony oferty winny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty winna być zaparafowana.


Oferta ma zawierać

1. Projekt
2. Dostawę montaż i rozruch galwanizerni
3. Dokumentacje DTR
4. Protokół pomiarów elektrycznych
5. Szkolenie personelu
6. Deklarację zgodności CR
7. Okres gwarancji


<- Powrót do przetargu


 
monitoring pozycji
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego